Habarlar

 • Wear and anti-wear measures of circulating fluidized bed boiler

  Suwuklandyrylan düşek gazanyny aýlamak we geýmäge garşy çäreler

  Aýlanylýan suwuklandyrylan düşek gazany, zynjyr peçinden we kömür peçinden soň ösen ýokary netijeliligi we pes hapalanmagy bilen peçiň täze görnüşidir. Combangyjyň ýokary netijeliligi, kömüriň giň uýgunlaşmagy, uly ýük sazlaýyş aralygy, azot oksidiniň az çykmagy, ...
  Koprak oka
 • Hardening mechanism and correct storage of phosphate refractory castables

  Gatylaşdyrma mehanizmi we fosfat refrakter guýma önümlerini dogry saklamak

  Fosfat guýulmagy fosfor kislotasy ýa-da fosfat bilen birleşdirilen guýulmany aňladýar we onuň gatylaşdyryş mehanizmi ulanylýan baglaýjynyň görnüşi we gatylaşdyrma usuly bilen baglanyşyklydyr. Fosfat guýulýan birleşdiriji fosfor kislotasy ýa-da alýumin dihidrogen fosfat önümleriniň garyşyk ergini bolup biler ...
  Koprak oka
 • China(Henan)- Uzbekistan( Kashkardaria) Economic Trade Cooperation Forum

  Hytaý (Henan) - Özbegistan (Kaşkardariýa) Ykdysady söwda hyzmatdaşlygy forumy

  2019-njy ýylyň 25-nji fewralynda Kaşkardariýa sebitiniň häkimi Zafar Ruizýew, häkimiň orunbasary Oýbek Şagazatow we ykdysady söwda hyzmatdaşlygynyň wekili (40-dan gowrak kärhana) Henan welaýatyna sapar edýärler. Wekil Hytaý (Henan) - Özbegistan (Kaşkardariýa) Ykdysady Söwda Koo ...
  Koprak oka
 • Izolýasiýa kerpiçleri we çydamly kerpiçleriň arasyndaky tapawudyň derňewi

  Izolýasiýa kerpiçleriniň esasy roly ýylylygy saklamak we ýylylygyň ýitmegini azaltmakdyr. Izolýasiýa kerpiçleri, adatça, alaw bilen göni aragatnaşyk saklamaýarlar we ot ýakýan kerpiç adatça alaw bilen göni aragatnaşykda bolýar. Ot ýakylýan kerpiçler, esasan, gowrulan alawyň garşysyna durmak üçin ulanylýar. Adatça iki bölege bölünýär ...
  Koprak oka
 • Working Environment of Glass Kiln

  Aýna peçiniň iş gurşawy

  Aýna peçleriň iş gurşawy gaty ýiti we peçiň örtükli refrakter materialynyň zeperlenmegi esasan aşakdaky faktorlara täsir edýär. (1) Himiki eroziýa Aýna suwuklygyň özünde SiO2 komponentleriniň uly gatnaşygy bar, şonuň üçin himiki taýdan kislotalydyr. Ojak örtükli materiallar kontada bolanda ...
  Koprak oka
 • Construction of wear-resistant and refractory castables

  Könelişen we çydamly guýma önümleriniň gurluşygy

  Dökülýän gurluşyk, kebşirlemek, bitum reňklemek, suwy garyşdyrmak, galyndylary düzeltmek, titremek, galyndylary goramak, ölçeg nokatlarynyň takyklygy we takyklygy ýaly birnäçe baglanyşyklara ünsi jemleýär we ýerine ýetiriş materialyň talaplaryna laýyklykda amala aşyrylýar. m ...
  Koprak oka
 • CFB gazanyň ömrüne täsir edýän dört faktor

  1. Dizaýn we gurnama senetleri Soňky ýyllarda, aýralyk usulynda ýa-da geýmäge garşy tehnikada tapawudy ýok, CFB gazany ösdürmekde uly ösüş bar. Garşylyga garşy refrakter materiallar nukdaýnazaryndan, refrakter materiallaryň hilini peseltmek adaty o üçin gowy däl ...
  Koprak oka
 • Perfect Ending of GIFA Exhibition

  GIFA sergisiniň ajaýyp soňy

  GIFA sergisinde 5 işli we tolgundyryjy günden soň, RS Toparyň topary 2019-njy ýylyň 29-njy iýunynda ajaýyp gutarnykly şaýatlyk edýär. Dünýäniň 26 ýurdundan we sebitinden 267 kärhana we edara biziň kabinetimize (4 Hall-c 39) baryp gördi. dürli ýurtlardan gelen 32 köne müşderi. Bizde ...
  Koprak oka
 • RS Group is undertaking new CFB gasifier project

  RS Topary täze CFB gazlandyryjy taslamany amala aşyrýar

  “RS Group” -yň şahamçasy bolan “Zhengzhou Rongsheng Kiln Engineering Technique Co. Ltd.” häzirki wagtda täze gurluşyk taslamasyny amala aşyrýar: 3 sany aýlawly suwuklandyrylan krowat gazlandyryjy. Gurluşyk üçin ulanylýan refrakter materiallaryň hemmesini RS Group üpjün edýär. Jemi sarp ediji materiallar ...
  Koprak oka
 • Great Job Done for South Africa Customer

  Günorta Afrika müşderisi üçin ajaýyp iş ýerine ýetirildi

  48 tonna hrom korund kerpiçleri 2019-njy ýylyň 17-nji maýynda howa arkaly Günorta Afrikanyň müşderisine eltilýär. Hawa, 48 tonna howa arkaly, gowşuryş tölegi 100,000 ABŞ dollaryndan ýokary. RS toparynyň agzalary tarapyndan edilen başga bir ajaýyp iş. Tamamlanan Chrome Corundum Kerpiç Strik ...
  Koprak oka
 • RS Group has successfully landed on GIFA 2019

  RS topary GIFA 2019-a üstünlikli gondy

  GIFA 2019 GIFA, Ine! RS topary bellenilen wagt boýunça GIFA 2019-a üstünlikli gondy. Otagymyza baryp görmek üçin sizi mähirli garşylaýarys. Otag nomerimiz 4 Hall-c 39. RS topary bäsdeşlige ukyply önüm öndüriji we ...
  Koprak oka
 • Common Problems and Solutions of Tundish Refractory Configuration

  Tundish refrakter konfigurasiýasynyň umumy problemalary we çözgütleri

  Undumşak refrakter materiallary ulanmakda umumy meseleler, olaryň käbiri materiallaryň hil meselesi we käbiri ýer gurluşygy bilen baglanyşykly, seresaply synlamagy we derňewi talap edýär. Şonuň üçin yzyma düşüň we çylşyrymly refrakter konfliktiň meselelerini we çözgütlerini tapyň ...
  Koprak oka