biz Rongşeng

Pikirleri baýrakly taslamalara öwürýäris.

Sitata soraň

Aýratyn önümler

“Rongsheng” topary täze tehnologiýalary we çydamly materiallaryň täze önümlerini ösdürmäge ygrarlydy. Henan welaýatynda ýokary derejede ykrar edilen ýokary tehnologiýaly kärhana we ylmy we tehnologiki kärhana.
 • High Quality 70% Fire High Alumina Brick For Hot-Blast Stove Gas Burner

  Qualityokary hilli 70% ot üçin ýokary alýumin kerpiç ...

  Alokary alýumina kerpigi, galyp we hasaplanylandan soň boksitden we beýleki çig maldan boksitden we beýleki çig maldan ýasalan ýokary alýumin kerpiç diýlip hem atlandyrylýar. Alokary alýumina kerpiç, RS kompaniýasynda satmak üçin köp ulanylýan refrakter materiallaryň bir görnüşidir, ýokary refraktorlyk, ýokary güýç, kislota, gowy ýylylyk durnuklylygy we ş.m. Alokary Alýumina kerpiç partlama peçinde, gyzgyn partlama peçinde, elektrik peçinde giňden ulanylýar.

 • Wear Resistant Refractory Chrome Corundum Brick

  Çydamly çydamly Chrome Corundum kerpiçini geýiň

  Chrome korund kerpigi çig mal hökmünde korunddan we birleşdirilen hrom oksidinden, mikro poroşok we beýleki goşundylar bilen garylýar, soňra bolsa ýokary temperaturaly peçde garyşdyrmak, şekillendirmek, guratmak, süzmek arkaly öndürilýär. Hrom korund bloky polat, gurluşyk materiallary, reňkli eriş, ýeňil senagat we himiýa senagatynyň ýokary pudaklarynda ýokary temperaturaly peçleri ýa-da peçleri örtmek üçin giňden ulanylýar.

 • Excellent fire resistant silica brick refractories from factory sale

  Ajaýyp oda çydamly kremniniň kerpiç refraktory ...

  Silikon ot kerpigi kremniniň refrakter materiallaryna degişlidir, kremniý kerpiç 93% -den gowrak SiO2 mazmuny bolan ýokary hilli refrakter material önümleriniň bir görnüşidir. silikat çydamly kerpiç, kislotanyň poslama garşy gowy garşylygy, uly ýylylyk geçirijiligi, 1620 over-dan ýokary ýük astynda ýokary refraktorlygy ýaly ajaýyp aýratynlyklara eýedir. şeýle hem kremniniň kerpiçlerinde güýçli kislotaly şlak eroziýa garşylygy, ýük astynda ýokary refraktorlyk we ýokary temperaturada ses durnuklylygy bar. kremniý gaýtadan işleýän kerpiç esasan koks peçinde, açyk ojakda, aýna peçde, keramiki ojakda, partlaýjy peçde we ş.m. ulanylýar.

 • Fire Resistant Zircon Mullite Brick For Cement Kiln

  Oda çydamly Zirkon Mullite sement üçin kerpiç ...

  Zirkoniýa mullit kerpigi ýokary hilli boksitden we ýokary temperaturada elektrik ýaýynda eredilýän we guýulýan Awstraliýa sirkon çägesinden ýasalýar. zirkoniýa mulit kerpiçden ýasalan gurluş, könelişme garşylygy, täsir garşylygy, ýokary temperatura garşylygy, gowy termiki zarba garşylygy we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir we zirkonium mulit kerpiç esasan köýnege garşylygy we ýokary temperatura garşylygy talap edýän böleklere ulanylýar, meselem, kerpiçleriň süýşmegi ýaly. metallurgiýa polat ýyladyş peçleri ýa-da kakmak platformalary kabul etmek Pananyň basgançak görnüşli ýyladyş peçiniň we zibil ýakylýan desganyň çyzgysy.

has giňişleýin gör

Iň soňky taslamalar

 • Electricity Industry
  ofis

  Elektrik senagaty

  CFB gazanynyň iş gurşawy ýokary tizlikli suwuklandyrylan bölejikleriň aşmagy we täsiri, himiki reaksiýa we poslama, ýygy-ýygydan ýylylyk çalşygydyr.
 • Cement Industry
  ofis

  Sement senagaty

  Coreadro hökmünde täze gury atyş tehnologiýasy bilen, sement önümçiligini awtomatlaşdyrmagy we ýokary netijeliligi we daşky gurşawy goramagy amala aşyrýar.
 • Non-ferrous smelting
  ofis

  Reňkli eritme

  Silikon Karbid esasly monolit zawodlarynda Silikon Karbid Castable, Silikon Carbide Ramming Mix, Silikon Carbide Refractory Mortar, Kompozit kerpiçler üçin refrakter howasy bar.
 • Glass-Industry
  ofis

  Aýna senagaty

  Göni baglanan magneziýa hrom kerpiçleri ýokary arassalykdan ýa-da aşaky arassalygy süzülen ýa-da birleşdirilen magneziýadan we çig mal hökmünde hrom konsentratyndan ýasalýar.
 • Chemical Industry
  ofis

  Himiýa senagaty

  Aýlanylýan suwuklandyrylan düşek gazany işleýän mahaly, gaz peçindäki material aýlanyş ýagdaýynda bolýar.
 • Steel-Industry
  ofis

  Polat senagaty

  Polat öndürýän peç üçin zawodlar:
  EAF üçegi üçin guýulýan zatlar we çaklama bloklary
  LF üçek üçin guýulýan zatlar we çaklama bloklary
 • Electricity Industry

  Elektrik senagaty

 • Cement Industry

  Sement senagaty

 • Non-ferrous smelting

  Reňkli eritme

 • Glass Industry

  Aýna senagaty

 • Chemical Industry

  Himiýa senagaty

 • Steel Industry

  Polat senagaty

Iň soňky habarlar

 • Wear and anti-wear measures of circulating fluidized bed boiler

  Sirkulatiniň geýmek we geýmäge garşy çäreleri ...

  04-nji noýabr, 21-nji noýabr
  Aýlanylýan suwuklandyrylan düşek gazany, zynjyr peçinden we kömür peçinden soň ösen ýokary netijeliligi we pes hapalanmagy bilen peçiň täze görnüşidir. Combangyjyň ýokary netijeliligi, kömür görnüşiniň uýgunlaşmagy, uly ýük ...
 • Hardening mechanism and correct storage of phosphate refractory castables

  Gatylaşdyrma mehanizmi we dogry saklanyş o ...

  04-nji noýabr, 21-nji noýabr
  Fosfat guýulmagy fosfor kislotasy ýa-da fosfat bilen birleşdirilen guýulmany aňladýar we onuň gatylaşdyryş mehanizmi ulanylýan baglaýjynyň görnüşi we gatylaşdyrma usuly bilen baglanyşyklydyr. Fosfat guýulýan birleşdiriji fosfor kislotasy ýa-da garyşyk bolup biler ...
 • China(Henan)- Uzbekistan( Kashkardaria) Economic Trade Cooperation Forum

  Hytaý (Henan) - Özbegistan (Kaşkardariýa) E ...

  23-nji oktýabr, 21-nji oktýabr
  2019-njy ýylyň 25-nji fewralynda Kaşkardariýa sebitiniň häkimi Zafar Ruizýew, häkimiň orunbasary Oýbek Şagazatow we ykdysady söwda hyzmatdaşlygynyň wekili (40-dan gowrak kärhana) Henan welaýatyna sapar edýärler. Delegat Hytaýy bilelikde gurnaýar (He ...

Rongsheng bilen işlemek isleýärsiňizmi?

Roadol gurluşyk hyzmatlarymyz, garaşylýan ýüklere we ýaramazlaşma mehanizmlerine degişlilikde ýol materiallarynyň özüni alyp barşyna düşünmäge kömek edýär. Roadol materiallarynyň we önümleriniň öndürijiligini we dowamlylygyny barlamak we bahalandyrmak üçin tejribämiz we tejribämiz bar.

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin bize goýuň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Sitata soraň