abioutimg

Kompaniýanyň tertibi

Zhengzhou Rongsheng Refractory Co., Ltd.

Zhengzhou Rongsheng Refractory Co., Ltd 2003-nji ýyldan bäri Hytaýyň Sinmi şäherinde refrakter we ýylylyga çydamly önümçilik däbine eýerýän refrakterleri, ýylylyga çydamly önümleri we ýokary temperatura izolýasiýa materiallaryny öndüriji.

Rongsheng topary

“Rongsheng” topary täze tehnologiýalary we çydamly materiallaryň täze önümlerini ösdürmäge ygrarlydy. Henan welaýatynda ýokary derejede ykrar edilen ýokary tehnologiýaly kärhana we ylmy we tehnologiki kärhana.

Rongsheng ISO hilini, daşky gurşawy, howpsuzlygy dolandyryş ulgamy kepilnamasyny yzygiderli geçdi.

“Rongsheng” şu wagta çenli her ýylda 50,000 tonna şekilli çydamly kerpiç önümçilik liniýasyna we ýyllyk 80 000 tonna awtomatiki akylly şekilli refrakter önümçilik liniýasyna, Rongsheng müşderilere hünär in engineeringenerçilik hyzmatlaryny bermäge dowam edýär we baý Ojak gurluşy, dizaýn, önümçilik, kämilleşdiriş, gurluşyk, peç we izolýasiýa bejergisi boýunça tejribe we içerki we daşary ýurtly müşderileriň biragyzdan öwgüsini gazandy.

production line (1)
production line (2)
production line (3)
production line (4)

"Merkezi düzlüklere esaslanyp, dünýä hyzmat etmek"

“Rongsheng Group” öz önümlerini we hyzmatlaryny işjeň birleşdirýär, “Senagat internetini” işjeň ýerleşdirýär we elektron söwda platformasy arkaly geleşik baglanyşyklaryny azaldýar, senagat gymmatlyklar zynjyryny gysgaldýar we öndürijileri öňe sürýär. ahyrynda, ýeňiş gazanmak üçin kärhananyň peýdalary has ýokary bolýar. Häzirki wagtda “Rongsheng Group” -da müşderilere netijeli hyzmat etmegiň kepilligini üpjün edýän resminamalara syn, walýuta ýygnamak, gümrük deklarasiýasy, halkara logistika we salgyt ýaly bir nokatly hyzmatlary hödürleýän garaşsyz daşary söwda topary bar.

Näme üçin bizi saýlamaly?

.11:

Biz sowadyjy materiallary öndürijidiris, şonuň üçin size kynçylyklaryňyz barada Professional çözgütleri hödürläp bileris. Satyjymyz derrew jogap berip bilmese-de, e-poçtaňyzy ýa-da telefon belgiňizi goýuň, tehniki işgärimize size ASAP-a gönüden-göni kömek edip bileris.

No. 2:

Geçen ýyllarda gurlan abraýymyz: Russiýa, Eýran, Wýetnam we Hindistan we ş.m. Siz bilen iş salyşmazdan ozal bu ýurtlardaky müşderilerimizden seslenme alyp bilersiňiz.

No. 3:

Ippingük daşaýyş kompaniýasy, Agentlik, şeýle hem ýerli gümrük we port ygtyýarlylygy bilen gowy arabaglanyşygymyz bar. Wagtynda gowşurýandygymyzy anyklamak.

No. 4:

Aragatnaşykda hiç hili boşlugymyz ýok, sebäbi size çyn ýürekden çemeleşeris.

No. 5:

Size iň oňat bahany hödürläp bileris we bizden aljak zadyňyz, biziň dostumyz bolmak isleýän hyzmatdaky iň myhmansöýerligimizdir.