Hytaý ýokary hilli 70% ýangyn ýokary alýumin kerpiç Rongsheng

Gysga düşündiriş:

Alokary alýumina kerpigi, galyp we hasaplanylandan soň boksitden we beýleki çig maldan boksitden we beýleki çig maldan ýasalan ýokary alýumin kerpiç diýlip hem atlandyrylýar. Alokary alýumina kerpiç, RS kompaniýasynda satmak üçin köp ulanylýan refrakter materiallaryň bir görnüşidir, ýokary refraktorlyk, ýokary güýç, kislota, gowy ýylylyk durnuklylygy we ş.m. Alokary Alýumina kerpiç partlama peçinde, gyzgyn partlama peçinde, elektrik peçinde giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Alokary alýumin kerpiç, esasy çig mal hökmünde saýlanan boksit çamoty bilen öndürilýär, berk hil gözegçiligi bilen ösen iş bilen 1450-1470 ° C-de atylýar. Alokary Alýumina ot kerpiçleri alýumin ýa-da galyp we ot açmak arkaly ýokary alýumini öz içine alýan beýleki çig mal bilen öndürilýär. bitarap refrakter häsiýeti sebäpli alýumin zawody kislotanyň şlak eroziýasyna garşy durup biler.

Alumina ýokary kerpiç prosesi

Alýuminiýa kerpiçleriniň ýokary hilini ýokarlandyryp bilýän döwülmezden ozal, çamotany saýlaň we süzüň. Sebäbi 90 ~ 95% -e ýetip bilýän ingredientlerde grogyň has köp paýy bar. Grogyň ezilmezinden öň deironirlemäni saýlaň we barlaň.

Alokary uçurym kerpiçden üç synp

Dürli Al2O3 mazmunyna görä, ýokary alýuminiýa kerpiçleri Hytaýda üç derejä bölünip bilner.

I derejeli ýokary alýumina kerpiçlerinde 75% -den gowrak Al2O3 mazmuny bar.

II derejeli ýokary alýumin kerpiçlerinde 60 ~ 75% Al2O3 mazmuny bar.

III derejeli ýokary alýumin kerpiçlerinde 48 ~ 60% Al2O3 mazmuny bar.

High Alumina Kerpiçiň aýratynlyklary

Alokary alýumin kerpiç, ýokary temperatura öndürijiligi, poslama we aşaga garşylyk, ýokary dykyzlyk, demiriň pesligi we ş.m. ýaly ajaýyp aýratynlyklara eýedir.

Harytlar Birinji synp uçurymy kerpiç Ikinji derejeli alýumin kerpiç Üçünji synp uçurym kerpiç Gradeörite derejeli alýumin kerpiç
LZ-75 LZ-65 LZ-55 LZ-80
Al2O3% ≥ 75 65 55 82
Fe2O3% ≤ 2.5 2.5 2.6 2.0
Köp dykyzlygy g / cm3 2.5 2.4 2.3 2.6
Sowuk eziji güýç MPa ≥ 70 60 50 80
Loadük astynda 0.2MPa refrakterlik ℃ 1510 1460 1420 1550
Döwülme ℃ ≥ 1790 1770 1770 1790
Görkezilen gözenek% ≤ 22 23 24 21
Çyzykly üýtgeşmäni gyzdyrmak 1450 ℃ h 2h% -0.3 -0.4 -0.4 -0.2

Alokary alýumina kerpiç programmasy

Partlama peçinde, gyzgyn partlama peçinde, elektrik peçinde ýokary alýumin kerpiç ulanylyp bilner. demir we polat, reňkli, aýna, sement, keramika, nebithimiýa, maşyn, gazan, ýeňil senagat, kuwwat we harby senagat we ş.m. pudaklarynda ulanylýan ýokary alýumin ot kerpiçleri.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň