Hytaý (Henan) - Özbegistan (Kaşkardariýa) Ykdysady söwda hyzmatdaşlygy forumy

2019-njy ýylyň 25-nji fewralynda Kaşkardariýa sebitiniň häkimi Zafar Ruizýew, häkimiň orunbasary Oýbek Şagazatow we ykdysady söwda hyzmatdaşlygynyň wekili (40-dan gowrak kärhana) Henan welaýatyna sapar edýärler. Wekil Hytaý (Henan) - Özbegistan (Kaşkardariýa) Ykdysady söwda hyzmatdaşlygy forumyny Henan komiteti, Halkara söwdany ösdürmek boýunça Hytaý geňeşi bilen bilelikde guraýar.

Wekilçilikli kärhanalar: çakyr senagaty, azyk senagaty, oba hojalyk önümlerini gaýtadan işleýän senagat, maşyn senagaty, gurluşyk materiallary we ş.m.

singleimg

Forumda Özbegistanyň wekilleri öz ýurtlaryny we maýa goýum gurşawyny we syýahat aýratynlyklaryny jikme-jik tanyşdyrdylar we kärhanalaryň wekilleri ösüşini we halkara bazarlarynyň ösüşini tanyşdyrdylar. Hemmesi Hytaý bazaryna uly gyzyklanma bildirdiler.


Iş wagty: 23-2021-nji oktýabr