Gatylaşdyrma mehanizmi we fosfat refrakter guýma önümlerini dogry saklamak

Fosfat guýulmagy fosfor kislotasy ýa-da fosfat bilen birleşdirilen guýulmany aňladýar we onuň gatylaşdyryş mehanizmi ulanylýan baglaýjynyň görnüşi we gatylaşdyrma usuly bilen baglanyşyklydyr.

Hardening mechanism and correct storage of phosphate refractory castables (2)

Fosfat guýulýan birleşdiriji fosfor kislotasy ýa-da fosfor kislotasynyň we alýumin gidroksidiň reaksiýasy netijesinde öndürilen alýumin dihidrogen fosfatyň garyndy ergini bolup biler. Adatça, baglaýjy we alýumin silikat otag temperaturasynda reaksiýa bermeýär (demirden başga). Otag temperaturasynda güýç almak üçin baglaýjyny suwsuzlandyrmak we kondensirlemek we jemlenen tozany birleşdirmek üçin ýylylyk talap edilýär.

Koagulant ulanylanda, ýyladyş talap edilmeýär we garynlaşmagy çaltlaşdyrmak üçin inçe magneziýa tozy ýa-da ýokary alýumin sement goşulyp bilner. Magniý oksidi inçe poroşok goşulanda, fosfor kislotasy bilen çalt reaksiýa döredýär we refrakter materiallaryň gurulmagyna we gatylaşmagyna sebäp bolýar. Alýuminat sement goşulanda, oňat gelme häsiýetli fosfatlar, kalsiý monohidrogen fosfat ýa-da difosfat ýaly suw saklaýan fosfatlar emele gelýär. Wodorod kalsiý we ş.m. materialyň ýygjamlaşmagyna we gatylaşmagyna sebäp bolýar.

Hardening mechanism and correct storage of phosphate refractory castables (2)

Fosfor kislotasynyň we fosfat refrakterli kastelleriň gatylaşdyryş mehanizminden, diňe ýyladyş döwründe sement bilen refrakter agregatlaryň we poroşoklaryň arasyndaky reaksiýa derejesi laýyk bolanda ajaýyp refrakter guýma emele gelip biljekdigi mälimdir. Şeýle-de bolsa, çydamly çig mal aňsatlyk bilen pulwerizasiýa, top üwemek we garyşmak prosesine getirilýär. Sementleýji serişde bilen reaksiýa görkezerler we garyşyk wagtynda wodorody boşadarlar, bu refrakter guýulýan çişiň çişmegine, gurluşynyň gowşamagyna we gysyş güýjüni azaldar. Ordinaryönekeý fosfor kislotasyny we fosfat refrakterli guýma önümlerini öndürmek üçin amatsyz.


Iş wagty: Noýabr-04-2021