Suwuklandyrylan düşek gazanyny aýlamak we geýmäge garşy çäreler

Aýlanylýan suwuklandyrylan düşek gazany, zynjyr peçinden we kömür peçinden soň ösen ýokary netijeliligi we pes hapalanmagy bilen peçiň täze görnüşidir. Combangyjyň ýokary netijeliligi, kömür görnüşiniň giň uýgunlaşmagy, uly ýük sazlaýyş aralygy, azot oksidiniň az çykmagy we Desulfurizasiýa aňsatlygy we beýleki artykmaçlyklary sebäpli bu dünýäde giňden ulanyldy we wagyz edildi. Şeýle-de bolsa, görnükli geýim meselesi bu peçiň uzak möhletleýin ykdysady işini çynlakaý çäklendirýär.

Wear and anti-wear measures of circulating fluidized bed boiler (3)

Suwuklandyrylan düşek gazanlarynda aýlanýan kömür kül bölejikleriniň gaz materiallaryna aşmagy, bölejikleriň peçdäki materiallara täsirini we ýokary konsentrasiýaly kül saklaýan howa bilen materiallaryň eroziýasyny öz içine alýan bölejik akymynyň eroziýasyna degişlidir. akymy. Aýlanylýan suwuklandyrylan düşek gazanlarynyň könelmegi esasan bölejikleriň ululygyna, bölejikleriň görnüşine, täsir tizligine, täsir burçuna, iýmitiň mukdaryna, bölejikleriň berkligine we gatylygyna baglydyr. geýim derejesi täsir edilen ýeriň materialy bilen baglanyşyklydyr we ýangyç aýratynlyklary we işleýiş parametrleri bilen hem täsir edýär.

Wear and anti-wear measures of circulating fluidized bed boiler (2)

Suwuklandyrylan düşek gazanlarynyň aýlanyşynyň aňsat geýilýän böleklerine ýylylyk turbalary we refrakter materiallar girýär. Aýlanylýan suwuklandyrylan düşek gazanynyň aňsat geýilýän metal bölekleri refrakter materiallaryň we suw diwarynyň, tertipsiz turba diwarynyň meýdançasy, suw diwarynyň dört burçy, peçdäki ýyladyş ýeri, peçiň üçeginiň ýyladyş ýeri , siklon bölüji we guýrugyň konwektiw ýyladyş ýüzügi. Garaş.

Wear and anti-wear measures of circulating fluidized bed boiler (1)

8gd3grf

Aýlanylýan suwuk ýatak gazanlarynyň könelmegine täsir edýän köp faktor bar. Specificörite tejribede dürli ýagdaýlar birleşdirilmeli, dürli geýimlere garşy çäreler görülmeli we suwuklandyrylan düşek gazanlarynyň aýlanyşyna garşy tehnologiýany ýetişdirmek we kämilleşdirmek üçin tejribe toplanmaly.


Iş wagty: Noýabr-04-2021